Page 6 - קול הלב, גיליון מס' 5
P. 6

Ehvam םוָו ֶא


              םולשל ימואלניב ינחור זכרמ
       הצובק לש תפומו המגוד זכרמה הווהי ,ותולהנתה ןפואב  אוהו ,טירקסנסב תורבה יתש לש ףוריצ ידי לע רצונ םשה
       איהש ךות ,תידדה הכימתבו הנבהב ,םולשב היחה תנווגמ .יטסיהדובה דומילב הקומע תילובמיס תועמשמ לעב
       תירסומ הרבח תריציל תלעופו ,הירבח תא המיצעמ  םיסנמ ונא התואש ,הרוהטה תואיצמה תא גציימ םווא
       ךות םדאה ינב ןיב םולש תנכשה םדקי זכרמה .תינומרהו .המכוחו הטיש לש םלשומה גוזימה .לוגרתה ידי לע גישהל
                 .םירחא םיפוג םע הלועפ ףותיש
                               ונתביבסב םולשה לש תודרפנ-יאה תא גציימ םווא
       ונתניי וב לוגרתהו דומילה תיברמו ר”כלמכ לעפי זכרמה  םולש תושעל לעפנ םאש הדבועה תא :ונבלבש םולשהו
       ובייחתי ,הרומתב .לועפתו םויק תואצוה טעמל ,ףסכ ןיא םניח  ליכשנ םאשו ,ץוחב םולש םג הארנ תיטמוטוא ,םינפב
       לכ תמלשהל ,תיניצרו הקימעמ הדובעל זכרמב םידימלתה  ןג ךותב ונמצע תא אצמנ תיטמוטוא ,ימינפ ןדע ןג רוציל
              .זכרמה תלעפהב עויסלו דומילה תולטמ
                                               .ינוציח ןדע
       תומיוסמ תויוליעפמ ןכו תומורתמ ולבקתיש תוסנכהה
       ךשמהלו תואצוה יוסיכל קרו ךא ושמשי ,םולשתב ומייקתיש                 ןוזחה
              .ןמז ךרואל זכרמה לש וחותיפו ותלעפה
                               אוה ”םולשל ימואלניבה ינחורה זכרמה“ לש ירקיעה ודועיי
                        םיכרע     םורתל ךכבו ,ןוכיתה חרזמב אמייק-רב םולש ןוניכל לועפל
                                       .ונמלועב םולשל תיתועמשמ המורת
       תוימינפה ויתויוליעפ לכב זכרמה ססבתי םהילעש ,םיכרעה
                       :םה ,תוינוציחהו  הליחתמ םלועב יתועמשמ יוניש תגשהש םינימאמ ונא
                               דעוימ זכרמה ןכלו ,דיחיה לש ותעדותבו ובילב ימינפ יונישב
       העיגפ לכמ תוענמיהל תנווכמה ,תעדומ תולהנתה | רסומ  תוינחור תורוסמ לש םיקימעמ לוגרתו הדימלל דקומ תויהל
              .רובידב וא השעמב ,הבשחמב - תלוזב  םישנאה לש םלבס תא טיעמהל תופאושה ,תויטנתוא
       ,תומוזי תולועפב הוולמה ,תעדומ תולהנתה | הלמח  לע תוססובמה תורוסמ .םרשוא תרבגהל תונווכמו ונמלועב
               .לבסו באכ גיפהלו עונמל ןתילכתש  תולוגסו המכוחהו הלמחה ,הבהאה חותיפ ,רסומה תרימש
       ודמעש תורוסמ לע תוססבתמה | םלוע תפקשהו המכוח  םלועהו רוזאה יבשות תבוטל ולא לש םמושייו ,תורחא תולענ
       ידי לע הפ לעבו בתכב רודל רודמ ורבעוהשו ,תורודה ןחבמב .תובבל בוריקל תוליעפב וולי לוגרתהו דומילה .ולוכ
       הגרדמל דע תינחורה םכרד תא ומילשהש ,םינמוימ םירומ  םיצפחה הלאל ראומו ןימזמ ,םח תיב הווהי זכרמה
                       .רתויב ההובגה  ,םלועה תאו הליהקה תא ,הביבסה תא ,הרבחה תא תרשל
       ידי לע תענומה ,תעדומ הלועפ | רשואו החמש ,המצעה  רחא שופיח ךות ,רתויב ההובגה תינחורה הגרדמל חתפתהלו
       גישהל ןכו ,תלוזה תאו ונמצע תא םיצעהל התרטמש ,הבהא            .בלה תחיתפו תמא ,שפוח
                    .םייברמ רשואו החמש
                               םימדקתמ םילגרתמל רשפאיש םחתמ םקוי זכרמה דצל
       תלוזה םע ביטיהל תיטסיאורטלא היצביטומ ךותמ | תוריש  תגשה םשל ,תוכורא וא תורצק תופוקתל )טירטיר( תודדובתה
              .והערל םדא ןיב הילפא אלל ול רוזעלו  רשפאתש תימינפ המצועו הקומע תינחור הרומת ,תונבות

       לע תססבתמה ,תיתד וא תינחור תרוסמ לכל | תונלבוס   .םביבסש םלועה לע עיפשתש חווט תבחר הלועפ םהל
                       .ל”נה םיכרעה
                               ברקב הלועפ ףותישו החמש ,הינומרה תריציל לעפי זכרמה
       תוצובקו תורוסמ םע | הלועפ ףותישו הכימת ,הינומרה  ,תוחיתפבו תמא-תודידיב ,הכרבב לבקיו וירעשב םיאבה לכ
        .ונרוזאב םולשה םודיקל לועפל ןה ףא תוניינועמה ,תונוש  .ןימ וא עזג ,תינחור תרוסמ ,תד לכמ םידימלת


                       .םולשל ימואלניבה ינחורה זכרמה ,םוואל םורתלו םתריהל םכתא םינימזמ ונא
                            .ולוכ םלועבו רוזאב םולשה םודיקל עייסת הז לעפמל םכתמורת
                          הסנכה סממ 46 ףיעס יפל סמ יכרצל תורכומ ןהו ,הלבקב וכוזי תומורתה
       הברע ינחור זכרמ    www.moar.org.il
      www.ehvam.org.il :רתאב וא   info@ehvam.org.il :ףסונ עדימו םיטרפל

                                           5 ןוילג | בלה לוק 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11