Page 9 - קול הלב, גיליון מס' 5
P. 9

עסמה


                                                                                    אלפומה


                                                                        רֶב ֵע ֵמ-ה לא          ,המאלה לש הנועמ תא ,ונלש דומילל  תא וניליב ,ןוזחה ןמ םישגרתמ  םיטירטיר זכרמ םג לולכיו ,תונוש
          וכפה םוי לש ופוסבש םינבמה תאו  ,טירטירב המאלה התהש ןהבש םינשה  ,היצטידמל  תודדובתה  רשפאיש
          םירבחה תרשע םיררוגתמ ובש רזנמל  םיקהל לכונ ובש םוקמ רחא שופיחב  ,םולשל ימואלניב זכרמ הווהי ךדיאמו
             .תוריזנ ירדנ םמצע לע ולביקש
                         ונטלחה ,רבד לש ופוסב .הזכש זכרמ  ןיב תובבל בוריקל תויוליעפ םייקיש
          ,םדקתה דומילה תא לבקל תנמ לע  ,הברעבש 'רבדמ הוונ-האומ' תא רוכשל  הנוזחב התאר המאלה .תוליהקו םימע
          םילשהל ונתאמ השרד הרובד המאל  המאתההו היינבה תכאלמב ונלחתהו  ונירוזאל הכרב לש רוקמכ זכרמה תא
          ,תיבה ירועיש לע ,דומילה יסרוק לכ תא
          ךכ .םינחבמהו םינחבה ,תויצטידמה  למעב .םדקתמה דומילל םוקמה לש  םלועלו ,םיכוסכסהו תומחלמה הכומ
          ץורמב ונמצע ונאצמ ,לכל ףסונבש  יפלא ונידי ומב ונרציי ,ףתושמ םייפכ  ,המאלה החיטבה ,הזה םוקמב .ולוכ
          תולטמה  לכ  תמלשהל  ינתחדק  םלוא ונינבו ,םיימוקמ םירמוחמ םינבל  םדקתמה דומילה תא הנממ לבקל לכונ
                    .תושורדה  ןכשמ שמישש ויפויב ביהרמו לודג  .יטביטה םזיהדובה תרוסמ יפל         9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14