Page 10 - קול הלב, גיליון מס' 5
P. 10

,םיעוגעג ,הייפיצ לש םינש רחאל ,2014 רבמבונב ,ךכו
       קרפ ,ונייחב אבה קרפה ליחתה ,אובל דיתעהמ תושגרתהו  תדוקנ היה ר"עומב דומילה   םיקילא לאכימ
               .הדימ הנק לכ יפל רימתמו יתועמשמ  ינשב קיזחהל יל רשפאתה אל הנושארל .ייחב הנפמ
                                דומילה דחמ .המילהב ויה אל הרואכלש םידוקפת
             ינחור דומיל זכרמכ - ר"עומ       םלועה תא ןוחבל ילעש יתוא דמילש חותפה ימרהדה
                                ,וכותב רשא םירוצילו םלועל הגאד לש טבמ תדוקנמ
       זכרמ – ר"עומב וצבקתה םידימלתו תודימלת 130-כ  בורקה לגעמל םיקוניפ תגשהו ףסכ ירחא ףדרמה ךדיאמו
       השולש ,םינש שש ינפ לע וסרפתהש םידומילל – הברע ינחור             .ימצעלו יתוא בבסש
       .תועובש השימח - רטסמס לכ ךשמ רשאכ ,הנשב םירטסמס  םלועמש דואמ בר ןמז ינממ עבת יביסנטניאה דומילה
       רתויב הובגה ינחורה דומילה תא לבקל וניכז הלא םינשב  ויה דומילה לש םייזיפה םיאנתהו ,יל שיש יתשגרה אל
       תויטנתואב וחוכש ידוס דומיל והז ;יטביטה םזיהדובה תרוסמב  עיגהל ידכ .יתיצרש הממו יתלגרוהש הממ םינוש דואמ
       הרומה ןיב יעצמא יתלבה רשקבו רבעומ אוה ובש קוידב ,ולש  תכלל שדחמ רוחבל םעפ לכ ילע הפכנ ,םויסה תדוקנל
       ,'ץאור לקיימ השג ידי לע אוה ףא ךרענ הז דומיל .וידימלתל  ריחמב תאזו ,ילש הרקיה המאלה יל התוותהש ךרדב
       ,תירבעב ,ונלש םאה תפשב ותוא לבקל וניכז ונא רשאכ  היה הז .רבעב יתפדר םהירחאש םירבדה לע רותיו לש
       ןה ,הרובד המאל לש םייפהפיהו םיקיודמה הימוגרתל תודוה  לבא ,םיענ אל םימיוסמ םירקמב וליפאו ,דואמ השק יל
                    .תיטביטמ ןהו תילגנאמ  תאז השוע ינאש ענכתשהל ךירצ יתייה םעפ רחא םעפ
                                            .םלועל בוט איבהל ידכ
       וכמתש םיפסונ םיסרוק ונילע הפיערה המאלה ,ףסונב
       ונינפב וחתפו ,ונלש ינחורה לוגרתהו הנבהה תא וקימעהו  ינש םתואו ,ךרדבו ימצעב הלודג הנומא יב רצי הז
       הגויה תרוסמ לש דומיל וללכ הלא .םימוסקו םישדח תומלוע  םהו ןוזיאל ועיגה ,טקילפנוקב וארנ רבעבש םידוקפת
       היצטידמ דומיל ,הרדומהמ ידומיל ,הדנאניטאס ימאווס לש              .הינומרהל ךרדב

                                           5 ןוילג | בלה לוק 10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15