Page 8 - קול הלב, גיליון מס' 5
P. 8

עסמה


                        אלפומה


             רֶב ֵע ֵמ-ה לא           ,תינחורה ונכרדב ףסונ בלש ול םייתסה הנשה                 םדקתמ יטסיהדוב דומיל לש םינש שש


                  .הרובד המאל ונתרוממ לבקל וניכזש


                   ,ךשוממ טירטירל ,לוגרתל תעכ ונינפ                   תמקה לש ןוזחה שומימל לוכה לעמו


                          םולשל ימואלניב ינחור זכרמ                                         ןורוד תינד תאמ       הדמילש םיסרוקה תא דמללו דומלל ונכשמה הלא םינשב  םישדוח השולש ,םינש שולש רחאל ,2014 לירפאב
       םיסרוק 33 ,טירטירל האיציה ינפל הרובד המאל ונתוא  הירא המאלו הלה-הרובד המאל ואצי ,םימי השולשו
       ,םייטביטה םירזנמב דמלנה חותפה דומילה לכ תא םיפיקמה  שולש .האלמ הקיתשב םייקתהש היצטידמ טירטירמ
       ,הרובד המאל לש הרומ ,'ץאור לקיימ השג ידי לע וכרענש  יקמעמ לא הלילצ לש םימי השולשו םישדוח השולש ,םינש
       בלה תרומ לש האלפומה התמכוחמ ומרתנו וכרענ ,ומגרותו  ,המאלה לש םירוסמה הידימלת ,ונא םהבש ,העדותה
       םידימלת לש תובר תורשעו ,הבחרתהו הכלה ההגנסה .ונלש  דיתעש המל הייפיצב ,םיתיעל םיבאוכ ,םיעוגעגב ונתמה
              .ץראה יבחרב דומילה תוצובקל ופרטצה
                                  .הבוהאה ונתרומ לש הבוש םע ונילע שגרתהל
       הקלח איה ,לודגה טירטירל המאלה לש התאיצי ינפל דוע
       ;ץראב ןאכ ימואלניב ינחור זכרמ תמקהל הנוזח תא ונמע  לבא .הרק ןכאש המל ונתוא ןיכהל היה לוכי אל רבד םוש
       תוינחור תורוסמ לש לוגרתו דומילל םוקמ שמשי דחמש זכרמ .תוחפל ונלש דצב ,םינש ןתואב הרקש המ לע טעמ ,ןכ ינפל

                                           5 ןוילג | בלה לוק 8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13