Page 4 - קול הלב, גיליון מס' 5
P. 4

ונילע תצק


       תצובק( המכוחו הטיש תתומע
       )לארשיב תיטסיהדוב הקיסאלק
       להקל איבהל ידכ המקוה
       ,לוגרתו דומיל לארשיב בחרה
       יטנתוא עדי לע םיססובמה
       לש הקיסאלקה ךותמ קימעמו
       עדיה תא ןיינועמה לכל קפסל אוה התומעה לש ןוזחה .יטביטה םזיהדובה ךותמו היסא
       ךרדב ומצע תא חתפל לכויש ידכ ,הלא תויטנתואו תוקיתע תורוסממ םיבאושה ,םילכהו
       ומצעל רשוא לש רוקמל ךופהל ךכבו ,ותעדות תא רימתהל ,הבהאו המכוח לש תינחור
                                  .ותביבסלו

       ,הלה-הרובד המאל ,הרקיה ונתרומל תודוה תרשפאתמ התומעה לש התוליעפ
       חוקל דומילה .'ץאור לקיימ השגו ,ןי'צרת גנסבול השג ה'צופניר ןק לש םתדימלת
       הלה-הרובד המאל לש הימוגרת לע ואולמב ססובמו ,םיירוקמו םיקיתע םיבתכ ךותמ
       רפסמ הדסיי הלה הרובד המאל .הכורבה התייחנה לעו תירבעל תילגנאמו תיטביטמ
               .התומעה ןוזחב ךומתל םידעוימש ,םיטקיורפו םינוגרא לש בר
       םינוגראל םיפסכ הנש ידמ תמרותו ,חוור תרטמ אלל תלעופ המכוחו הטיש תתומע
              .ונמלועב הווחאהו םולשה םודיקבו ינחור דומיל םודיקב םיקסועה


                           הלה-הרובד המאל
       יטביט הרומ ,ןי'צרת גנסבול ה ׁ ֶ שֶּג ה'צופניר ןק לש הדימלת איה הלה-הרובד המאל
       לקיימ השג ודימלת לש ,ונרודב יטביטה םזיהדובה יקנעמ ,יי ֵ מ ה ָ ר ֶ ס רזנמ שארכ ןהיכש
                              .םיפסונ םירומו 'ץאור
       הדמיל הלה-הרובד המאל ,בשחמה יעדמבו הקיטמתמב םימדקתמ םיראת תלעב
       המרהד תדמלמ איה .יטילנא רקחמבו לֶּב תודבעמב הדבעו תונוש תואטיסרבינואב
       Diamond Mountain תטיסרבינואב הארוהה לגסמ קלח התיהו תובר םינש הזמ
       יטסיהדוב דומילב םינש שש תב םידומיל תינכת המייס םג םש ,תירבה תוצראבש
                .םישדוח השולשו םינש שולש ןב דדובמ טירטיר ןכו ,םדקתמ
       ,ACI לש םידומילה תינכת לכ תא תירבעה הפשב ץראב הדמיל הלה-הרובד המאל
       םירזנמב דמלנש ,רמוחה תא הליכמ רשאו 'ץאור לקיימ השג ידי לע רוקמב הכרענש
       תצובק לש רתאב םולשת אלל לבקל ןתינ הז דומיל .הפקולגה םרז לש םייטביטה
       לש תירבעל םוגרתל שדקומ היצמאממ בושח קלח ."לארשיב תיטסיהדוב הקיסאלק"
             .הגויה תרוסמ לשו יטביטה םזיהדובה לש םיבושח םייסאלק םיטסקט
       השידקמו ,הדסייש הברע ינחור זכרמ תרגסמב הלה-הרובד המאל תדמלמ םויכ
                .ונרוזאב םולשהו המרהדה חופיטל םיבר םיבאשמו םיצמאמ                                           5 ןוילג | בלה לוק 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9