Page 2 - קול הלב, גיליון מס' 5
P. 2

תכרעמה רבד       3
       580470615 :רפסמ חוור תורטמ אלל התומע ,המכוחו הטיש תתומע
                                          ונילע תצק      4

                                    לוגרתו דומיל תוצובק       7                                    רבעמ-ה לא אלפומה עסמה      8
                                            ןורוד תינד
                                    האומ לש ןיזיפשואה      14

                                             םר לכימ

                                   עפשל חתפמכ תובידנ        22
                                           ןויצ ןב הרפוע

                            ?הֶני ִ ש המלו הנש לש טירטיר המל       24
                                            דרו תיריא

                                     האבה ןבאל תחתמ       28
                                            רטכיר יתיא

                                     בֵּל ַ ה ל ֶ ׁ ש לֶבָּב ל ַּדְג ִ מ  29

                                            רטכיר יתיא
                                 ךורא טירטיר ,אבה בלשה       30

                                          המלנ גנסבול
                                          ןאלו ,ןיאמ    32

                                            ינרק הילד
                                       הנורוקב רועיש     34

                                     תעפי הרובדו םרמע םייח
                | ןורגז לחר :יפארג בוציע | דרו תיריא :תובתכ תכרוע | סוארק הנפד :ןותיעה תכרוע
                דרו ,רמוז ילינ ,יול תירוד ,ירימא ילול ,ןידי היזר :ןותיעה תכרעמ תווצ | ינוליש סיריא :ההגה
                ן'צד גנסבול :רעש םוליצ | ןמדנל רמת ,יאטוק ביבא :םימוליצ | ינרק הילד ,םר לכימ ,יפצמ

                                           5 ןוילג | בלה לוק 2
   1   2   3   4   5   6   7